Hlavné produkty a služby

  • Laboratórne služby - skúšky a analýzy vzoriek včítane odberov vzoriek, príprava reagencií
  • Ekologické práce - projekty, posudky, expertízna činnosť, nakladanie s odpadmi

Laboratórne skúšky a analýzy sa týkajú materiálov:

  • vody - pitné, povrchové, podzemné, bazénové, odpadové, minerálne, stolové a liečivé
  • potraviny, nápoje, ostatné požívatiny, tabakové a kozmetické výrobky
  • lieky, liečivá, farmaceutické suroviny a pomocné látky, Aqua Purificata
  • krmivá, ostatné poľnohospodárske produkty a rôznorodé biologické materiály
  • odpady a kaly
  • pôdy, zeminy, horniny, nerastné suroviny, uhlie a popol
  • hnojivá, priemyselné výrobky a chemické látky

Jedná sa o fyzikálno-chemické analytické skúšky, mikrobiologické a biologické skúšky a skúšky ekotoxicity včítane vzorkovacích prác.