Projekt s podporou EÚ

Miesto realizácie projektu:EL spol. s r.o., Radlinského 17A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Názov projektu:Inovácia skúšobných metód a postupov na vyhľadávanie a detekciu zdrojov bioaktívnych látok pre zvýšenie konkurencieschopnosti podniku
Stručný opis projektu:Špecifické ciele projektu:

1. Inovácia skúšobných metód na detekciu a kvantifikáciu bioaktívnych a rizikových látok v biologických materiáloch, požívatinách a zložkách životného prostredia

2. Determinácia netradičných zdrojov rastlín na kvantifikáciu bioaktívnych látok ako komponentov pre nové potraviny, zdravú výživu a zlepšenie kvality života

Výsledkom aktivít projektu bolo vytvorenie novej technológie – inovatívnych postupov na vyhľadávanie a spoznávanie biologických zvláštností menej známych druhov rastlín ako potenciálnych zdrojov bioaktívnych látok a tiež formulovanie návrhov pre ich praktické využitie. Implementáciou výsledkov priemyselného výskumu do praxe sa vytvorili dostatočné kapacity pre poskytovanie konkurencieschopných služieb a ich budúci rozvoj.
Realizáciou projektu sa predpokladá širšie využitie výsledkov projektu v potravinárskej, kozmetickej a farmaceutickej praxi.
Názov a sídlo prijímateľa:EL spol. s r.o., Radlinského 17A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Dátum začatia realizácie projektu:01.01.2014
Dátum skončenie realizácie projektu:31.12.2015
Logo operačného programu:
Názov riadiaceho orgánu:Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:www.economy.gov.sk
www.siea.sk
Výška poskytnutého príspevku:955 959,77 EUR