OECD/REACH skúšky

Akreditované skúšobné laboratóriá EL spol. s r.o. majú tiež OSVEDČENIE O SÚLADE SO SPRÁVNOU LABORATÓRNOU PRAXOU (GLP). Č. G-017 pre neklinické štúdie chemických látok (v súlade so Smernicou 2004/10/ES Európskeho parlamentu a Rady)

 • Správna laboratórna prax je aplikovaná na testovanie zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti látok. Predmetom činnosti je neklinické testovanie bezpečnosti látok obsiahnutých vo farmaceutických výrobkoch, prípravkoch na ochranu rastlín, kozmetických výrobkoch, veterinárnych liečivách, potravinových a krmovinových doplnkoch a priemyselných chemických látok a prípravkov.
 • Testovacie pracovisko je zaradené v Národnom programe dodržiavania zásad SLP a je pravidelne preverované SNAS
Typy štúdií

Fyzikálno-chemické štúdie, analytické štúdie, štúdie ekotoxicity, biologické testovanie, štúdie mikrobiologickej bezpečnosti, štúdie biologickej odbúrateľnosti

Typy látok

Lieky, liečivá a pomocné látky, farmaceutické suroviny, veterinárne lieky a liečivá, výživové a krmovinové doplnky, kozmetické produkty, biocídy, pesticídy, pôdne pomocné látky a pestovateľské substráty, odpady a výluhy, priemyselné chemikálie a prípravky, detergenty.

Oblasti aplikácií
 1. Skúšanie chemických látok a chemických prípravkov podľa požiadaviek REACH
  • Podľa NARIADENIA EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácií a obmedzovaní chemikálií (REACH)
  • Testovanie sa ralizuje podľa OECD metód:
   • určenie fyzikálno - chemických vlastností
   • určenie ekotoxikologických vlastností (toxicita, degradácia, biodegradácia)
 2. Kontrola látok s negatívnym účinkom na životné prostredie
  • Analytické skúšobné metódy umožňujúce analýzu elektronických a elektrických výrobkov z pohľadu RoHs ale aj analýzu SVHC (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy, PBT a vPvB) v jednotlivých zložkách životného prostredia.
  • Požiadavky vyplývajú z Nariadenia REACH EP a rady (ES) c. 1907/2006 z 18 decembra 2006.
 3. Stanovenie účinnosti dezinfekčných prostriedkov
 4. Stanovenie stability produktov (farmaceutických surovín, požívatín, kozmetických výrobkov, chemických prípravkov) – stabilitné skúšky
 5. Testovanie biocídnych prípravkov – stanovenie biocídnej účinnosti (dezinfekčné prostriedky, náterové hmoty, omietky atď)
Bežne vykonávané skúšky / štúdie podľa OECD / REACH metód:
Method
OECD [1]
Method
REACH [2]
Title
Ecotoxicity
201C.3Alga, Growth Inhibition Test
202C.2Daphnia sp. Acute Immobilisation Test
203C.1Fish, Acute Toxicity Test
209C.11Activated Sludge, Respiration Inhibition Test
211C.20Daphnia magna Reproduction Test
Ready Biodegradability
301AC.4-ADOC Die-Away Test
301BC.4-CCO2 Evolution Test (Modified Sturm Test)
301CC.4-FModified MITI Test (I)
301DC.4-EClosed Bottle Test
301EC.4-BModified OECD Screening Test
301FC.4-DManometric Respirometry Test
Inherent Biodegradability
302AC.12Modified SCAS Test
302BC.9Zahn-Wellens/EMPA Test
302C-Modified MITI Test (II)

[1] Organization for Economic Co-operation and Development

[2] COUNCIL REGULATION (EC) No 440/2008 of 30 May 2008 laying down test methods pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH)