INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ EL spol. s r.o., so sídlom Radlinského 17A, 052 01, Spišská Nová Ves, IČO: 316 528 59, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: SRO, vložka číslo: 1470/V, spracúva osobné údaje podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej zákon o ochrane osobných údajov)

Ktoré osobné, identifikačné a kontaktné údaje spracovávame?

Spoločnosť EL spol. s r.o. zhromažďuje a spracováva tieto informácie:

  • Identifikačné údaje dotknutých osôb (meno, priezvisko, titul)
  • Adresa
  • E-mailová adresa
  • Telefónne číslo
  • Informácie o zamestnávateľovi a pracovnej pozícii
  • Ďalšie informácie, ktoré nám dotknutá osoba dobrovoľne poskytne v objednávkovom formulári

Na aký účel spracovávame osobné, identifikačné a kontaktné údaje?

  • Na uzatvorenie, zmenu alebo plnenie zmluvy pre účely realizácie Vašej objednávky.
  • Na plnenie našich zákonných povinností (obchodná evidencia, daňové povinnosti, platobné povinnosti, štatistické účely), a to po dobu stanovenú príslušnými zákonnými predpismi.
  • Na zaistenie našej vzájomnej komunikácie a pre účely umožnenia výkonu vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na realizáciu vyššie uvedených účelov alebo po dobu nevyhnutnú na zaistenie príslušnej právnej povinnosti či zaistenie ochrany práv.

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje, neuskutočňuje prenos do tretích krajín / medzinárodných organizácií. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje len tretím stranám na základe platných právnych predpisov (napr. kontrolným orgánom, súdu, polícii), samotným dotknutým osobám, sprostredkovateľovi.

Všetci zamestnanci prevádzkovateľa, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi dotknutých osôb, sú riadne poverení a poučení o bezpečnom spracúvaní údajov ako aj o povinnosti mlčanlivosti.

Dotknuté osoby majú okrem práva na výmaz svojich osobných údajov aj právo na zmenu / opravu svojich osobných údajov, právo na prístup k svojim údajom, právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.