Základné prístrojové vybavenie laboratórií

Názov zariadenia / PrístrojaPočet
AES - ICP spektrometer s ultrazvukovým rozprašovačom3
Atómové absorpčné spektrometre (plameň, hydridový generátor, grafitová kyveta)3
Ortuťový analyzátor2
Plynové chromatografy - GC (FID, ECD, TSD, MS/MS), Tekmar, Head space sampler4
Kvapalinové chromatografy – HPLC (DAD, FD, RI, UV/VIS, ION LC)5
Amino analyzátory2
IR spektrometer, UV - VIS spektrometre6
TOC/TN analyzátor1
Laboratórne sterilné pretlakové boxy pre mikrobiologické skúšanie2
Automatický počítač kolónií (Automatic colony counter )1
ELISA Microplate Reader2
Speedcycler and Speed Scan pre PCR – Real Time1
Laboratórny fluorescenčný mikroskop1
Cryoscope, Fossomatic, MILCO - SCAN, biologický analyzátor1
Rotačný viskozimeter1
Prístroj na disolúciu (Dissolution Apparatus)1
Prístroj na dezintegráciu (Desintegrator Apparatus)1
Mikrovlnové mineralizátory - CEM3
Biologické termostaty20
Laboratórny lyofilizátor1
Digitálny automatický polarimeter - UniPol L1
FIBRETHERM - stanovenie hrubej vlákniny, ADV a NDV1
Automatický analyzátor dusíka Kjeldahlovou metódou1
Automatický extrakčný prístroj tukov1
BECKMAN COULTER - počítač častíc1
Počítač kvapalných častíc - Particle Sizing System1
Analyzátor organicky viazaných halogénov a spáliteľnej síry1
Stabilizačné komory
Sterilizátory, centrifúgy, homogenizátory, autoklávy
pH - metre, refraktometre, polarimetre, konduktometre
Izotachoforetické analyzátory
Spektrofotometre, automatické titrátory, mikroskopy
RODEM, analytické váhy, muflové pece
WTW - terénny konduktometer, pH - meter, oximeter
Mlyny, drviče, pulverizátory, preosievače, trepačky, odstredivky
Centrálny automatizovaný systém monitorovania teploty v laboratórnych zariadeniach a miestnostiach, moderná výpočtová technika, Microsoft Windows Small Business Server
Ostatné základné laboratórne vybavenie