Účasť na medzilaboratórnych porovnávacích skúškach

 • WEPAL (Holandsko) - analýza pôd, rastlinných materiálov
 • AMOS, BAM (Nemecko) - analýza pôd
 • IMEP, IRMM (Belgicko) - analýza potravín, pôd, vôd a priemyselných výrobkov
 • FAPAS a FEPAS (Veľká Británia) - analýza biologických materiálov a potravín
 • AQUACON (EU - Phare) - analýza vôd, pôd a biologických materiálov
 • LUXCONTROL (Luxembursko) - vody
 • APLAC HOKLAS (Honkong) - analýza biologických materiálov a priemyselných výrobkov
 • IAEA (Rakúsko, Monako) - analýza biologických a geologických materiálov
 • VÚVH (Bratislava) - analýza vôd
 • NRC ŠZÚ Liptovský Mikuláš - analýza potravín, nápojov
 • ASLAB VÚV (ČR) - vody, kaly, pôdy
 • ŠVS Bratislava - analýza potravín a krmív
 • SAŽP COH Bratislava - analýza odpadov
 • PIG Warszawa + LGC Teddington, UK - vody, kaly, biologické materiály
 • KZ SR Bratislava - potraviny
 • ŠGUDŠ, SNV - geologické materiály - certifikácia RM
 • INGOS Praha, MZLU Brno, ČR - aminokyseliny v krmivách
 • ÚKZÚZ Brno, ČR - analýza krmív a rastlín
 • SMÚ Bratislava - certifikácia CRM (hnojivá)