Referencie (účasť na významných projektoch)

ProjektObdobieTyp analýz
Bratislava - životné prostredie, abiotická zložka - environmentálna geochémia riečnych sedimentov a pôd Odberateľ - MŹP SR, GEOCOMPLEX1992 - 1993Fyzikálno-chemické skúšky, Špeciálna organická analýza riečných sedimentov a pôd
Geochemický atlas Slovenskej republiky a mapy 1:50 000 - analytika pôd Odberateľ: MŽP SR, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôd, Bratislava1992 - 1996Fyzikálno-chemické skúšky,Špeciálna organická analýza pôd
Monitoring kvality podzemných vôd v okolí skládok odpadov - cca 25 skládok po celom území SR - analytika a vzorkovanie Odberatelia - budovatelia a prevádzkovatelia skládok1993 - 2007Fyzikálno-chemické skúšky, mikrobiologické skúšky, špeciálna organická analýza podzemných vôd
Hodnotenie ekologickej únosnosti Žiarskej kotliny - komplexné zabezpečenie projektu - analytika pôd, vôd, biologických materiálov, environmentálna geochémia, krajinná ekológia Odberateľ - MŽP SR1995 - 1998Fyzikálno-chemické skúšky, Špeciálna organická analýza pôd, vôd, hornín a biologických materiálov
Monitoring kvality potravín a nápojov - Odberatelia - dovozcovia a vývozcovia potravín a nápojov1995 - 2007analytika, mikrobiológia
Monitoring kvality AQUA PURIFICATA Odberatelia - lekárne1996 - 2007vzorkovanie, mikrobiológia, analytika
Geochemický Atlas Slovenska, region Vranov-Strážske-Humenné2000 - 2001Fyzikálno-chemické skúšky, Špeciálna organická analýza vôd a snehu
Monitoring kvality prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd SR2000 - 2007Fyzikálno-chemické skúšky, mikrobiologické skúšky, špeciálna organická analýza vôd
Analytické testovanie a kontrola liekov, liečiv a farmaceutických surovín2003 - 2007Fyzikálno-chemické skúšky, mikrobiologické skúšky, špeciálna organická analýza liekov, liečiv, farm. Materiálov a obalov
Monitoring kvality pitných vôd2004 - 2007Fyzikálno-chemické skúšky, mikrobiologické skúšky, špeciálna organická analýza vôd