Všeobecne o službách, produktoch a oblastiach trhu

Základné produkty firmy:

 • Laboratórne služby - skúšky a analýzy vzoriek včítane odberov, príprava reagencií (akreditácia SNAS)
 • Ekologické práce - projekty, posudky, expertízna činnosť
 • Poradenské a konzultačné služby v oblasti potravinárstva a životného prostredia
 • Nakladanie s odpadmi
 • Špecifické služby pre laboratóriá (sklárske výrobky, laboratórny informačný systém)

Okrem tejto činnosti spoločnosť vykonáva aj iné aktivity v rozsahu predmetu činnosti uvedenom vo výpise z Obchodného registra EL spol. s r.o. Okresného súdu Košice I. Tieto činnosti sú vykonávané v ostatných strediskách EL v zmysle Organizačnej schémy a Organizačného poriadku spoločnosti.

Laboratórne skúšky a analýzy sa týkajú materiálov:

 • vody - pitné, povrchové, podzemné, bazénové, odpadové, minerálne, stolové a liečivé
 • potraviny, nápoje, ostatné požívatiny, tabakové a kozmetické výrobky
 • lieky, liečivá, farmaceutické suroviny a pomocné látky, Aqua Purificata
 • krmivá, ostatné poľnohospodárske produkty a rôznorodé biologické materiály
 • odpady a kaly
 • pôdy, zeminy, horniny, nerastné suroviny, uhlie a popol
 • hnojivá, priemyselné výrobky a chemické látky
 • plyny a emisie

Oblasť akreditácie je skúšanie a vzorkovanie požívatín, potravín, nápojov a ich jednotlivých zložiek, biologických materiálov, pitných, minerálnych, liečivých, odpadových, podzemných, povrchových, závlahových a priemyselných vôd, krmív a ich jednotlivých zložiek, farmaceutických surovín, liečiv a pomocných látok, chemických látok, kozmetických výrobkov, priemyselných výrobkov a hračiek, hnojív, pôdnych pomocných látok a pestovateľských substrátov, odpadov a výluhov, pôd a geologických materiálov.

Jedná sa o fyzikálno-chemické analytické skúšky, biologické skúšky, skúšky mikrobiologickej bezpečnosti a skúšky ekotoxicity včítane vzorkovacích prác.

Správna laboratórna prax je aplikovaná na testovanie zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti látok. Predmetom činnosti je neklinické testovanie bezpečnosti látok obsiahnutých vo farmaceutických výrobkoch, prípravkoch na ochranu rastlín, kozmetických výrobkoch, veterinárnych liečivách, potravinových a krmovinových doplnkoch a priemyselných chemických látok a prípravkov.

Trh a segmenty trhu

Trh EL spol. s r.o. je rozdelený do viacerých segmentov. Dôvodom segmentácie trhu je splniť čo najlepšie špecifické potreby a požiadavky našich zákazníkov. Náš trh predstavuje celé územie Slovenska a aj štáty mimo EÚ.

Hlavný segmentSlužba - produkt
Životné prostredie a geológia
 • Fyzikálno - chemické, mikrobiologické, biologické a ekotoxikologické skúšky a analýzy podzemných, povrchových a odpadových vôd, odpadov, kontaminovaných zložiek životného prostredia, hornín a minerálov, včítane odberov vzoriek
 • Komplexné environmentálne projekty, ElA projekty, ekologický audit, monitoring zložiek životného prostredia, expertízna činnosť
 • Monitorovací systém skládky odpadov, posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov a kategorizácia odpadov
Potravinárstvo a krmovinárstvo
 • Fyzikálno - chemické, mikrobiologické a biologické skúšky a analýzy potravín, nápojov a ostatných požívatín, vody používanej pri výrobe potravín
 • Fyzikálno - chemické, mikrobiologické a mykologické skúšky a analýzy krmív, kŕmnych surovín a ich komponentov
Farmácia a zdravotníctvo
 • Farmaceutické skúšanie liekov, liečiva pomocných látok, príprava skúmadiel
 • Skúšanie a kontrola liekov a liečiv v súvislosti s prepúšťaním šarží liekov výrobcov z tretích krajín na územie EÚ
 • Skúšanie liečivých a minerálnych vôd, kozmetických výrobkov
 • Kontrola kvality pitnej vody a kontrola kvality vody na kúpanie
Poľnohospodárstvo
 • Fyzikálno - chemické, mikrobiologické a biologické skúšky a analýzy pôd, hnojív, poľnohospodárskych produktov a ostatných biologických materiálov, včítane odberov vzoriek, agrochemické skúšanie pôd
 • Ekologický audit poľnohospodárskych podnikov
Chemický a ostatný priemysel
 • Analýza a hodnotenie vlastností chemických látok, prípravkov a detergentov, vykonávanie neklinických štúdií chemických látok podľa zásad 5LP (fyzikálno-chemické štúdie, analytické štúdie, štúdie ekotoxicity, biologické testovanie, štúdie mikrobiologickej bezpečnosti, štúdie biologickej odbúrateľnosti, stabilitné skúšky)