Laboratórne služby

Skúšobné laboratóriá EL spol. s r.o. sú akreditované SNAS a tiež sú držiteľom Osvedčenia o súlade so Správnou laboratórnou praxou od roku 1995. Prvú akreditáciu na skúšanie a vzorkovanie získali laboratóriá v roku 1996. V súčasnosti sú laboratóriá akreditované podľa normy ISO/IEC 17025:2005. Skúšobné laboratóriá EL tvoria v rámci EL samostatné Stredisko laboratórnych prác. Uvedené skúšky stredisko vykonáva na základe Osvedčenia o akreditácii S-025.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA - SNAS je signatárom: Mnohostrannej dohody EA (Európska spolupráca pre akreditáciu) o vzájomnom uznávaní, Mnohostranného dohovoru ILAC (Medzinárodná spolupráca pre akreditáciu laboratórií) o vzájomnom uznávaní a Mnohostrannej dohody IAF (Medzinárodné fórum pre akreditáciu) o vzájomnom uznávaní.

Laboratórne skúšky a analýzy sa týkajú materiálov:

  • vody - pitné, povrchové, podzemné, bazénové, odpadové, minerálne, stolové a liečivé
  • potraviny, nápoje, ostatné požívatiny, tabakové a kozmetické výrobky
  • lieky, liečivá, farmaceutické suroviny a pomocné látky, Aqua Purificata
  • krmivá, ostatné poľnohospodárske produkty a rôznorodé biologické materiály
  • odpady a kaly
  • pôdy, zeminy, horniny, nerastné suroviny, uhlie a popol
  • hnojivá, priemyselné výrobky a chemické látky
  • plyny a emisie

Oblasť akreditácie je skúšanie a vzorkovanie požívatín, potravín, nápojov a ich jednotlivých zložiek, biologických materiálov, pitných, minerálnych, liečivých, odpadových, podzemných, povrchových, závlahových a priemyselných vôd, krmív a ich jednotlivých zložiek, farmaceutických surovín, liečiv a pomocných látok, chemických látok, kozmetických výrobkov, priemyselných výrobkov a hračiek, hnojív, pôdnych pomocných látok a pestovateľských substrátov, odpadov a výluhov, pôd a geologických materiálov. Jedná sa o fyzikálno-chemické analytické skúšky, biologické skúšky, skúšky mikrobiologickej bezpečnosti a skúšky ekotoxicity včítane vzorkovacích prác.

Zoznam akreditovaných skúšok je uvedený v Prílohe k Osvedčeniu o akreditácii.

Správna laboratórna prax je aplikovaná na testovanie zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti látok. Predmetom činnosti je neklinické testovanie bezpečnosti látok obsiahnutých vo farmaceutických výrobkoch, prípravkoch na ochranu rastlín, kozmetických výrobkoch, veterinárnych liečivách, potravinových a krmovinových doplnkoch a priemyselných chemických látok a prípravkov.