ANALÝZA ODPADOV A LABORATÓRNE SKÚŠKY PRE EKOLÓGIU

EL spol. s r.o. realizuje kompletné laboratórne skúšky a rozbory nevyhnutné k realizácii ekologických prác.

Laboratórne skúšky odpadov
 • stanovenie škodlivín v odpade Y 19 – Y 45 (podľa vyhlášky č. 284/2001 príl.č.3.)
 • stanovenie nebezpečných vlastností odpadov - ekotoxicita, infekčnosť, atď. (podľa vyhlášky č. 284/2001 Katalóg odpadov - príl.č.2.)
 • stanovenie hraničných hodnôt ukazovateľov pre vodný výluh inertného odpadu
 • stanovenie hraničných hodnôt ukazovateľov pre vodný výluh odpadu, ktorý nie je nebezpečný
 • stanovenie hraničných hodnôt koncentrácie škodlivých látok v odpade (podľa zákona č. 223/2001 Z. z. príl. č.5.)
 • analýza olejov na PCB (Vyhláška MŽP SR č.135/2004 Z. z. o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných bifenylov)
 • akreditovaný odber vzoriek odpadov

Predmetné laboratórne práce sa realizujú v súlade s požiadavkami Výnosu z 12. februára 2002 č. 1/2002, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov - JMAKO (zaraďovanie odpadov) a Oznámenia MŽP SR č. 75/2002 Z. z. o vydaní výnosu z. 12. februára 2002 č. 1/2002, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov - JMAKO (zaraďovanie odpadov)

Laboratórne skúšky odpadových vôd
 • analýza podľa prílohy č. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon):
  • ZOZNAM I – zvlášť škodlivé látky
  • ZOZNAM II – škodlivé látky
  • ZOZNAM III – prioritné látky
 • analýza podľa prílohy č. 3 Nariadenia vlády č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd:
  • Časť A – Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách
  • Časť B – priemyselné odpadové vody a osobitné vody vypúšťané do povrchových vôd
 • analýza podľa prílohy č. 1 Vyhlášky č. 315/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd:
  • Časť A – minimálny rozsah odberov odpadových vôd
  • Časť B – minimálna početnosť odberu vzoriek odpadových vôd a minimálny rozsah kontroly odpadových vôd
 • akreditovaný odber vzoriek odpadových vôd
Laboratórne skúšky kontaminovaných zemín a kontaminovaných podzemných vôd

Predmetné skúšky sa používajú hlavne pri stanovení kontaminácie areálu priemyselných podnikov, prieskum starých environmentálnych záťaží, pri priemyselných a dopravných haváriách (ohrozenie pôdy a podzemnej a povrchovej vody) a podobných environmentálnych prácach. Predmetné práce sa realizujú podľa POKYNU MSPNM SR a MŽP SR z 15 decembra 1997 č. 1617/97-min. Jedná sa o nasledovné druhy analýz:

 • ukazovatele pre zeminy:
  • I. kovy – As, Ba, Be, Cd, Co, Crcelk., CrVI, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sn, V, Zn
  • II. ostatné anorganické látky – B, Br, F, CNcelk., CNtox., Ssulfid.
  • III. rádioaktívne látky – Ra 226, Cs 137+Cs 134
  • IV. organické látky
  a) aromatické uhľovodíky a ich deriváty
  b) polycyklické aromatické uhľovodíky
  c) chlórované uhľovodíky , PCB, EOCl
  d) pesticídy organické
  e) ostatné- styrén, NEL
 • ukazovatele pre podzemné vody:
  • I. kovy - As, Ba, Be, Cd, Co, Crcelk., CrVI, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sn, V, Zn
  • II. ostatné anorganické látky - B, Br, F, CNcelk., CNtox., Ssulfid.
  • III. rádioaktívne látky – Ra 226, Sr 90+Y90, Cs 137+Cs 134, celková aktivita α a β
  • IV. organické látky
  a) aromatické uhľovodíky a ich deriváty
  b) polycyklické aromatické uhľovodíky
  c) chlórované uhľovodíky , PCB, EOCl
  d) pesticídy organické
  e) ostatné- styrén, NEL

Okrem ukazovateľov, ktoré sú stanovené POKYNOM MSPNM SR a MŽP SR z 15. decembra 1997 č. 1617/97-min. EL spol. s r.o. realizuje ešte ďalšie druhy analýz, ktoré úzko súvisia s riešením úloh, ktorých predmetom je stanovenie kontaminácie územia. Jedná sa o nasledovné druhy analýz:

 • ukazovatele pre zeminy:
  • kompletná silikátová analýza
  • stanovenie ďalších stopových prvkov
  • screening organických látok
  • stanovenie aniónov- dusičnany, dusitany, sírany, chloridy
  • stanovenie fyzikálnych vlastností – zrnitosť, hustota, objemová hmotnosť, plasticita
 • ukazovatele pre podzemné vody:
  • kompletná fyzikálno-chemická analýza
  • hydro chemické výpočty
  • stanovenie ďalších stopových prvkov
  • screening organických látok

EL spol. s r.o. je oprávnenou organizáciou na analýzy:

 • kontaminovaných zemín a kontaminovaných podzemných vôd
 • odpadov a odpadových vôd