ENVIRONMENTÁLNE PROJEKTY A OSTATNÉ SLUŽBY

EL spol. s r.o. realizuje komplexné environmentálne projekty na základe oprávnenia - ROZHODNUTIE o povolení na vykonávanie geologických prác č. 438/98 - 3.3 MŽP SR.

Regionálne projekty zamerané na komplexné hodnotenie stavu životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek
 • spracovanie projektovej dokumentácie
 • terénne práce - odber vzoriek, dokumentácia
 • komplexné laboratórne práce
 • zhodnotenie miery kontaminácie životného prostredia
 • stanovenie stupňa ekologického zaťaženia
 • vypracovanie projektov sanačných prác v kooperácii
 • realizácia sanácie znečisteného územia v kooperácii
Projekty menšieho rozsahu (čiastkové) zamerané na stanovenie kontaminácie jednotlivých zložiek životného prostredia napr. podzemná voda, zemina
 • spracovanie projektovej dokumentácie
 • terénne práce - odber vzoriek, dokumentácia
 • komplexné laboratórne práce
 • zhodnotenie miery kontaminácie sledovanej zložky životného prostredia
Ekologické audity pre priemyselné a poľnohospodárske podniky
 • podrobná analýza súčasného stavu ŽP, porovnanie s požiadavkami noriem
 • spracovanie audítorského denníka - komunikácia s poverenými osobami firmy
 • zhodnotenie získaných poznatkov - stanovenie vplyvu predmetnej činnosti na ŽP, ale aj vplyv ŽP na predmetnú činnosť (v prípade poľnohospodárskeho podniku)
 • návrh systémových zmien
 • spracovanie záverečnej správy z auditu
EIA - environmental impact assessement
 • ZISŤOVACIE KONANIE – kritériá podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákono
 • vypracovanie „ZÁMERU“ podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. a jeho novelizácií
 • vypracovanie „SPRÁVY O HODNOTENÍ“ podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. a jeho novelizácií
Posudková činnosť

EL spol. s r.o. realizuje posudkovú činnosť v oblasti odpadového hospodárstva (Osvedčenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov, č. osvedčenia 35/04/P-6.2. RNDr. Jaroslav Vozár) podľa Vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovení osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb, v nasledovných oblastiach:

Zaraďovanie odpadov

 • I./12 Rozhodnutie krajského úradu o zaradení odpadu v prípade, že držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov podľa § 70 písm. h) zákona o odpadoch
 • II./6 Rozhodnutie krajského úradu, ak vznikne pochybnosť, či vec, je alebo nie je odpadom podľa § 70 písm. c) zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z.

Konzultačná a poradenská činnosť

v rámci odpadového hospodárstva:
 • pri vypracovávaní POH
 • pri vypracovávaní prevádzkového poriadku
 • pri riešení spôsobu zneškodňovania (zhodnocovania) odpadov
 • legislatíva a normy v odpadovom hospodárstve
v rámci ekologických činností:
 • metodika environmentálneho vzorkovania
 • interpretácia a aplikácia analytických výsledkov
 • environmentálna legislatíva a normy