MONITORING SKLÁDOK ODPADOV

EL spol. s r.o. realizuje kompletný monitoring skládok podľa prílohy č. 15 Vyhlášky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, ktorá obsahuje:

Meteorologické údaje - zber a vyhodnotenie

údaje získané prostredníctvom SHMÚ v rámci celoslovenského monitoringu (z najbližšej meteorologickej stanice):

 • množstvo zrážok
 • teplota (min., max.)
 • smer a sila prevládajúceho vetra
 • vyparovanie
 • vlhkosť vzduchu
Emisné údaje - analýza a vyhodnotenie

odbery vzoriek, ich analýza a spracovanie výsledkov formou správy:

 • meranie množstva a sledovanie zloženia priesakových kvapalín a povrchových vôd
 • monitorovanie skládkového plynu a plynodajnosti skládkového telesa
 • všetky parametre, ktoré sa majú sledovať v odobratých vzorkách, sú stanovené v prevádzkovom poriadku skládky
Ochrana podzemných vôd - analýza a vyhodnotenie kvality

odbery vzoriek podzemných vôd z monitorovacích vrtov, ich analýzu a spracovanie výsledkov formou správy:

 • sledovanie podzemných vôd sa musí vykonávať najmenej na troch odberových miestach - jedno nad skládkou a dve pod skládkou
 • parametre, ktoré sa majú sledovať v odobratých vzorkách sú stanovené v prevádzkovom poriadku skládky
Topografia skládky odpadov - sledovanie a vyhodnotenie údajov
 • legislatíva ukladá jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov sledovať štruktúru a zloženie telesa skládky a to:
  plocha pokrytá odpadom, objem a zloženie odpadu.
 • jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení sledovať sadanie úrovne telesa skládky

Skúšobné laboratóriá EL spol. s r.o. sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou - SNAS. Prvú akreditáciu získali laboratóriá v roku 1996 na skúšanie a vzorkovanie. V súčasnosti sú laboratóriá akreditované podľa normy ISO/IEC 17025:2005. SNAS je signatárom EA MLA a ILAC MRA

Oblasť akreditácie je skúšanie a vzorkovanie požívatín, potravín, nápojov a ich jednotlivých zložiek, biologických materiálov, pitných, minerálnych, liečivých, odpadových, podzemných, povrchových, závlahových a priemyselných vôd, krmív a ich jednotlivých zložiek, farmaceutických surovín, liečiv a pomocných látok, chemických látok, kozmetických výrobkov, priemyselných výrobkov a hračiek, hnojív, pôdnych pomocných látok a pestovateľských substrátov, odpadov a výluhov, pôd a geologických materiálov.