ZHODNOCOVANIE KALOV Z ČISTIČIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOVÝCH VÔD

Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd sú podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch zaradené ako odpad.
Podľa Vyhlášky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, sú kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd zaradené ako ostatný odpad O, katalógového čísla 19 08 05.

Čistiarenské kaly sú konečným produktom procesu čistenia odpadových vôd. Predmetné kaly sú mechanicky odvodnené a anaeróbne stabilizované, čo umožňuje ich využitie ako surovinu pri výrobe kompostu, alebo priame využitie k aplikácii na poľnohospodársku pôdu.

Rozhodujúce vlastnosti čistiarenských kalov spočívajú v ich priaznivom hnojivom účinku (sekundárny zdroj živín podľa zákona 555/2004 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č. 130/2000 Z. z. o hnojivách) vplyvom obsahu:

  • organickej hmoty
  • makroelementov (makrobiogénnych prvkov)
  • amikroelementov (mikrobiogénnych prvkov)

Vysoký obsah organickej hmoty a priaznivý pomer C:N v promere 18:1 sú rozhodujúce pre využitie čistiarenských kalov ako hnojivého substrátu. Z makroživín je z pohľadu bilancie rozhodujúci celkový obsah N, často až 3% v sušine. Obsahy vápnika, horčíka, fosforu a draslíka sa vzhľadom na ich potrebu vo výžive rastlín pri výpočte dávky kalu nebilancujú.

Mikroelementy zastúpené v kaloch môžu priaznivo ovplyvňovať ich zásobu v pôde. V praxi je však situácia taká, že obsah mikroelementov vzhľadom na ich veľmi často nežiadúco vysoký obsah (Cu, Zn, Mo) sledujeme práve z pohľadu možného prekročenia povoleného limitu. To isté platí pre olovo, chróm, nikel, ortuť, selén, kadmium a arzén. Práve obsah ťažkých kovov a toxických prvkov limituje použiteľnosť čistiarenských kalov ako hnojivého substrátu.

EL spol. s r.o. realizuje zhodnocovanie kalov z čističiek dvoma spôsobmi:
  • využitie kalu ako suroviny pri ambulantnej výrobe kompostu podľa STN 46 5735
  • priamou aplikáciou kalov na poľnohospodársku pôdu podľa Zákona č. 188/2003 Z. z.