Služby výrobcom, dovozcom a vývozcom potravín a nápojov

ponuka služieb
 • skúšky a analýzy ako podklad pre spracovanie podnikových noriem, technických špecifikácií, overenie zloženia a p.
 • skúšky a analýzy pre vlastnú kontrolu - vyšetrovanie zdravotnej nezávadnosti potravín a nápojov (v rámci systému manažérstva bezpečnosti potravín - HACCP, EN ISO 22000:2005)
 • skúšky a analýzy pre potreby vývozcov a dovozcov
 • kontrola sanitačných procesov mikrobiologickými metódami
 • analýza vody určenej pre ľudskú spotrebu podľa Smernice Rady ES : 80/778/EEC (98/83/EC)
 • analýzy zdrojov pitnej vody pre individuálne aj hromadné zásobovanie podľa NV SR č. 354/2006 Z. z.
 • účelové analýzy vôd pre potravinárske a technologické účely
 • analýzy zdrojov prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych stolových vôd podľa Vyhlášky MZ SR 100/2006 Z. z.
 • analýzy prírodných minerálnych vôd, pramenitých vôd a balených pitných vôd podľa výnosu Potravinového kódexu SR z 15.3.2004 č. 608/2004 - 100
 • stanovenie nutričných parametrov a výpočet energetickej hodnoty potravín
 • poradenské a konzultačné služby v oblasti potravinárstva a životného prostredia, organizovanie školení a seminárov
 • tvorba noriem a technických špecifikácií pre nové výrobky
 • certifikácia systémov manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2008, systémov HACCP podľa Potravinového kódexu SR a systémov manažérstva bezpečnosti potravín podľa EN ISO 22000:2005
Fyzikálne, chemické a mikrobiologické skúšky a analýzy potravín, nápojov a ich jednotlivých komponentov
 • Mlieko a výrobky z mlieka
  merané parametre: tuk, bielkoviny, laktóza, bod mrznutia, močovina, kyslosť, sušina, endogénne cudzorodé látky (aflatoxíny), kontaminanty (kovy, PCB, pesticídy, benzoapyrén), konzervačné látky, farbivá, vitamíny (A, C a ďalšie), umelé sladidlá, mikrobiológia a ďalšie stanovenia v zmysle potravinového kódexu.
 • Mäso a mäsové výrobky, mäso z rýb a vodných živočíchov a výrobky z nich, výrobky z vajec
  merané parametre: cudzorodé a prídavné látky (kovy, dusitany, dusičnany, soľ, celk. P, konzervačné látky, umelé sladidlá, PCB, benzoapyrén, chlórované pesticídy, histamín, syntetické farbivá), mikrobiológia, kolagén, biogénne amíny, tuk, sušina, aminokyseliny, dovarenosť a ďalšie parametre pre posúdenie produktu podľa príslušnej normy a potravinového kódexu.
 • Med včelí i umelý, tekutý cukor čiastočne invertovaný, cukrárenské výrobky, cukrovinky
  merané parametre: antioxidanty (SO2), konzervačné látky (kys. benzolová), syntetické farbivá, P2O5, jedlá soľ, umelé sladidlá (sacharín, acesulfát, aspartám, cyklamát), kontaminanty (As, Cu, Pb, Zn, Cd, Ni, Hg, rezíduá pesticídov), mykotoxíny (aflatoxín B, suma aflatoxínov), mikrobiológia, vitamín A, vitamín E, vodorozpustné vitamíny, škrob, sacharóza, laktóza a ďalšie.
 • Jedlé tuky a oleje
  merané parametre: cudzorodé látky (kovy, PCB, benzoapyrén, pesticidy), spektrum kyselinového zloženia, tukurozpustné vitamíny, mikrobiológia, aditívne látky, toxíny a ostatné ukazovatele podľa PK.
 • Olejniny a orechy, strukoviny, jedlé obilie, výrobky z obilia, sóje, ryža
  merané parametre: cudzorodé látky vrátane aflatoxínov, achratoxín a zeralenon, kvalitatívne parametre, prídavné látky, aminokyseliny gluténu a ostatné ukazovatele podľa príslušných noriem.
 • Škrob a výrobky zo škrobu, sacharidy, droždie, jedlé soli, pochutiny, polievkové prípravky, pokrmy na spoločné stravovanie, polotovary, potravinové doplnky
  merané parametre: všetky skúšky podľa potravinového kódexu a príslušných noriem.
 • Nápoje (nealkoholické, alkoholické)
  merané parametre: SO2, chemické konzervačné látky, syntetické farbivá, P2O5, umelé sladidlá, kontaminanty, mikrobiológia, metanol, ftaláty, ostatné parametre
 • Ovocie, zelenina, zemiaky, huby a výrobky z nich
  merané parametre: cudzorodé látky - vrátane aflatoxínov, vitamíny a ďalšie kvalitatívne a technologické parametre podľa príslušných noriem
Špeciálne stanovované parametre
 • stanovenie Gluténu v špeciálnej výžive pre celiatikov (hranica stanovenia 0,0008%)
 • stanovenie Kolagénu v mäsových výrobkoch pre účely zatrieďovania výrobku a kontroly receptúry
 • stanovenie kyselinového zloženia olejov a tukov pre potreby druhového určenia
 • stanovenie biogénnych amínov (histamin, kadaverin, tyramin, spermidin a spermin)
 • stanovenie vodorozpustných vitamínov (ako aditívnych látok) (B1, B2, B6 nikotinamid, kys. listová, vitamín C, riboflavín)
 • stanovenie minerálii (Ca, P, Mg, Na, K atď.) vo výživových doplnkoch
 • stanovenie mikroelementov (Se, Jód) vo fortifikovaných potravinách
 • stanovenie taurínu v energetických nápojoch a cukríkoch