Služby výrobcom a dovozcom krmív a kŕmnych surovín

ponuka služieb
 • fyzikálno-chemické, mikrobiologické a mykologické skúšky a analýzy krmív, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí (Nariadenie vlády Slovenskej republiky – NV SR č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív, NV SR č. 439/2006 Z. z. o kŕmnych surovinách, NV SR č. 440/2006 Z. z. o kŕmnych zmesiach)
 • skúšky a analýzy pre vlastnú kontrolu – vyšetrovanie zdravotnej nezávadnosti (v rámci SVP a požiadaviek na dokumentáciu)
 • výpočet metabolizovateľnej energie pre jednotlivé druhy zvierat a ďalších parametrov pre výpočet KD
 • stanovenie obsahu aditívnych látok (kokcidiostatiká, chemoterapeutiká, antibiotiká)
 • vykonávanie metabolických testov hospodárskych zvierat
 • analýza vody určenej pre ľudskú spotrebu podľa Smernice Rady ES: 80/778/EHS a 98/83/ES
 • analýzy zdrojov pitnej vody pre individuálne aj hromadné zásobovanie podľa NV SR č. 354/2006 Z. z.

EL spol. s r.o. vykonáva požadované skúšky krmív, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí (v zmysle Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR z r. 1990, č. 1497/41997-100 v znení neskorších predpisov /Výnos MP SR z r. 2003, č. 149/2/2003 – 100, Výnos MP SR z r. 2004, č. 2136/2004 – 100 / o úradnom odbere vzoriek a laboratórnom skúšaní a hodnotení krmív):

 • kŕmne suroviny
 • kŕmne zmesi
 • objemové krmivá suché
 • objemové krmivá mokré a fermentované
 • kŕmne doplnky a DKZ
 • netradičné krmivá
Analýza ukazovateľov dietetickej kvality

Stanovenia: Sušina, NL (dusíkaté látky), tuk, vlákniny (hrubá, ADF, NDF), popol, KVV, organické kyseliny, beta karotén, vitamíny A,D,E, vodorozpustné vitamíny, škrob, redukujúce cukry, aminokyseliny (spektrum 17 aminokyselín), CaCO3, piesok, pH, minerálie a mikroelementy (Ca, Na, K, Mg, P, Zn, Mn, Fe, Cu, iné), zrnitosť, nečistoty, ďalšie parametre podľa požiadaviek zákazníka

Zdravotná nezávadnosť

Stanovenia: NH3, ČKT, ťažké a toxické kovy (Hg, Pb, Cd, As, Cr, iné), kyslosť, mikrobiológia, mykológia, toxíny (alfatoxín, ochratoxín, vomitoxín, zearalenon, T2 toxín) a iné; organofosfáty, pesticídy , PCB a iné

Ďalšie informácie pre zákazníkov
 • Termíny dodania výsledkov skúšok krmív, kŕmnych surovín a zmesí: do 7 pracovných dní od prevzatia vzoriek do laboratória
 • Doprava vzoriek do laboratória: zabezpečuje EL spol. s r.o. vo vlastnej réžii - vlastná zvozná linka
 • Ceny: zasielame zákazníkom na vyžiadanie