Služby pre zariadenia vykonávajúce epidemiologicky závažnú činnosť

Epidemiologicky závažné činnosti

Epidemiologicky závažná činnosť je taká pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia

Epidemiologicky závažné činnosti sú:

 • Práce pri manipulácii s požívatinami
 • Práce v úpravovniach vody
 • Práce pri obsluhe vodovodných zariadení
 • Práce pri prevádzkovaní kúpalísk
 • Práce pri prevádzkovaní ubytovacích zariadení
 • Práce pri výrobe liečiv
 • Práce pri výrobe kozmetických výrobkov, kožných čistiacich prostriedkov a potrieb osobnej hygieny
 • Práce pri stravovaní detí v predškolských zariadeniach, v školských zariadeniach alebo pri zotavovacích akciách
 • Práce v zariadeniach, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom - holičstvo, kaderníctvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, solárium, masážny salón, sauna, tetovací salón, zariadenie na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb a pod.
 • Práce v zdravotníckych zariadeniach
Kontrola a skúšanie

Odborne spôsobilí pracovníci EL spol. s r. o. Spišská Nová Ves ponúkajú kompletné odbery a skúšanie vzoriek na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie.

 • Kontrola účinnosti sterilizačných prístrojov bioindikátormi (sterilizátory, horúcovzduchové sterilizátory)
 • Stery z prostredia (kvalitatívne, kvantitatívne)
 • Mikrobiologická kontrola účinnosti dezinfekčných roztokov
 • Skúšky na sterilitu
 • Stanovenie počtu sedimentujúcich mikróbov v ovzduší
Povinnosti vyplývajúce z Vyhlášky č. 553/2007 MZ SR

V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 553/2007 z 15. augusta 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia je nutná kontrola sterilizácie bioindikátormi:

 1. pri sterilizátoroch umiestnených na oddeleniach centrálnej sterilizácie a na operačných sálach jedenkrát mesačne
 2. na ostatných pracoviskách - jedenkrát ročne pri nových prístrojoch, pri prístrojoch nad 10 rokov každých 200 cyklov, minimálne jedenkrát polročne
 3. po technickom zásahu do sterilizátora, pri novej inštalácii, premiestnení a ihneď pri pochybnostiach o sterilizačnej účinnosti
Povinnosti vyplývajúce z Vyhlášky MZ SR č. 554/2007

V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 554 Z. z. z 16. augusta 2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo - je potrebné vykonávať kontrolu účinnosti sterilizačných prístrojov bioindikátormi v uvedených zariadeniach:

 1. ihneď po inštalácii prístroja
 2. po 200 sterilizačných cykloch, najmenej však raz ročne
 3. pri pochybnostiach o sterilizačnej účinnosti
 4. po každej oprave prístroja
Povinnosti vyplývajúce zo Zákona č. 355/2007 Z. z.

Zo Zákona č. 355 Z. z. z 21. júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyplýva povinnosť kontrolovať:

 • vodu určenú na ľudskú spotrebu
 • výrobky určené na styk s vodou (výrobky používané na zachytávanie, úpravu, akumuláciu, dopravu, meranie a odber množstva vody)
 • vodu určenú na kúpanie, sedimenty a nárasty v bazénoch
 • vnútorné prostredie budov
 • zabezpečiť dodržiavanie najvyššie prípustného množstva vybraných indikátorov mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia piesku v pieskoviskách
 • kontrola kvality vody v ochladzovacom bazéne
 • v zariadeniach spoločného stravovania zabezpečiť kontrolu ukazovateľov kvality pitnej vody a dodržiavania podmienok pri výrobe, príprave a podávaní pokrmov
Oprávnenie na vykonávanie služieb

Uvedené služby vykonávame na základe:

 1. Akreditácie skúšobných laboratórií
 2. Osvedčení Úradu verejného zdravotníctva SR o odbornej spôsobilosti osôb na činnosti podľa § 9 ods. 4 písmena a), b), c), d) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Register odborne spôsobilých osôb - registrácia od 1.1.2007)
Ďalšie informácie pre zákazníkov
 • Termíny dodania výsledkov skúšok: do 7 pracovných dní od prevzatia vzoriek do laboratória
 • Dodacie lehoty pre Reagenčný aparát: od 1 – 3 týždňov v závislosti od druhu požadovaných látok
 • Doprava vzoriek do laboratória: zabezpečuje EL spol. s r.o. vo vlastnej réžii - vlastná zvozná linka
 • Ceny: zasielame zákazníkom na vyžiadanie