Poľnohospodárstvo a súvisiace služby

EL spol. s r.o. Spišská Nová Ves realizuje komplexné služby pre poľnohospodárov, ktoré súvisia hlavne s fyzikálno-chemickými analýzami.

Analýza pôd
 • agrochemické vlastnosti pôd

 • stanovenia: obsah organickej hmoty, obsah uhličitanov, obsah mikroprvkov - B, Cu, Mo, ..., obsah živín - N, P, K, Ca, Mg, pH, (stanovujú sa - celkové obsahy, výluh Melich II, III, obsahy v rôznych výluhoch)

 • hygiena pôd - kontaminácia pôd

 • • stanovenia: anorganické kontaminanty - As, Cd, Co, Cr, Cu, F, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn a iné
    (stanovujú sa celkové obsahy, obsahy vo výluhoch - 2M HNO3, EDTA, 0.01 M CaCl2, voda)
  • organické kontaminanty- PCB, PAU, NEL, pesticídy a iné

 • fyzikálne vlastnosti pôd

 • stanovenia: celkové zrnitostné zloženie, obsah ílovitých častíc, merná hmotnosť, objemová hmotnosť

 • rozbory pôd na prítomnosť háďatka zemiakového a rakoviny zemiakovej
 • iné vlastnosti pôd
 • stanovenia - podľa požiadaviek zákazníkov: katiónová výmenná kapacita
Analýza vôd
 • komplexná analýza závlahových vôd - v zmysle STN 75 7143
 • analýza pitných a ostatných vôd - v zmysle príslušných právnych predpisov (pitná voda NV SR č. 354/2006 Z. z. povrchové vody, odpadové a osobitné vody podľa NV SR č. 296/2005 a iné)
Analýza priemyselných hnojív a kompostov
 • analýza priemyselných hnojív

 • • pre proces certifikácie výrobku - podľa zákona č. 130/2000 Z. z. v znení zákona č. 555/2004 Z. z. o analýzach
    priemyselných hnojív a kompostov
  • pre proces kontroly - trvalé dodržiavanie kvality hnojiva

 • analýza kompostov – analytická kontrola vstupných surovín – STN 465735
Zhodnocovanie kalov z  ČOV kat. č. 19 08 05
 • ako surovina pri výrobe kompostov – podľa STN 465735
 • priama aplikácia kalu na poľnohospodársku pôdu - podľa zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistirenského kalu a dnových sedimentov do pôdy

 • • analýza kalu
  • analýza pôdy
  • vypracovanie projektu
  • zabezpečenie požadovaných povolení
  • vlastná realizácia