Ekológia poľnohospodárskej firmy

  • komplexné posúdenie stavu životného prostredia firmy (napr. s ohľadom na výrobu ekologických potravín)
  • hodnotenie znečistenia a jeho zdrojov, monitoring skládok a hnojísk
  • vypracovanie programov odpadového hospodárstva, zabezpečenie využitia, resp. zneškodňovania odpadov