Služby pre geológiu, baníctvo a priemysel

analytika hornín, nerastných surovín, produktov ich úpravy a priemyselných výrobkov

 • kompletná analýza makrozložiek
  SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, P2O5, H2O+, H2O-, strata žíhaním, Scelk., SO3, F, BaSO4, CO2
 • stanovenie bežných stopových prvkov
  Ag, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Ga, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, V, W, Y, Zn, Zr
 • stanovenie prvov vzácnych zemín
  Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Yb
 • stanovenie ostatných prvkov
  Cl, Cs, Ge, Hf, In, Nb, Pd, Pt, Sc, Ta, Te, Tl, U
 • stanovenie fyzikálnych vlastností

Analytika a pôdna mechanika pre inžiniersku geológiu

 • stanovenie zrnitosti
 • Atterbergove konzistenčné medze(medza plasticity, tekutosti, index plasticity, stupeň konzistencie)
 • obsah organických látok, obsah uhličitanov, hustota, objemnová hmotnosť

Analytika pre hydrogeológiu

 • kompletná analytika podzemných vôd
 • hydrochemické výpočty a klasifikácia podzemných vôd
 • stanovenie agresivity vôd na železné konštrukcie a na betón

Mineralógia

 • mineralogické rozbory šlichov
 • odber prirodzených šlichov

Komplexné geochemické práce

 • prospekčná geochémia
 • environmentálna geochémia

Dodacie lehoty analytika: 10 - 15 pracovných dní - podľa množstva vzoriek a požadovaných skúšok
ostatné práce - dohodou

Skúšobné laboratóriá EL spol. s r.o. sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou - SNAS. Prvú akreditáciu získali laboratóriá v roku 1996 na skúšanie a vzorkovanie. V súčasnosti sú laboratóriá akreditované podľa normy ISO/IEC 17025:2005. SNAS je signatárom EA MLA a ILAC MRA

Oblasť akreditácie je skúšanie a vzorkovanie požívatín, potravín, nápojov a ich jednotlivých zložiek, biologických materiálov, pitných, minerálnych, liečivých, odpadových, podzemných, povrchových, závlahových a priemyselných vôd, krmív a ich jednotlivých zložiek, farmaceutických surovín, liečiv a pomocných látok, chemických látok, kozmetických výrobkov, priemyselných výrobkov a hračiek, hnojív, pôdnych pomocných látok a pestovateľských substrátov, odpadov a výluhov, pôd a geologických materiálov. Jedná sa o analytické fyzikálno-chemické skúšky, biologické skúšky, skúšky mikrobiologickej bezpečnosti a skúšky ekotoxicity včítane vzorkovacích prác.