Projekt s podporou EÚ

Miesto realizácie projektu:EL spol. s r.o., Radlinského 17A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Názov projektu:Priemyselné výskumno – vývojové centrum pokročilých metód sanácie pôd, vôd a technogénnych sedimentov kontaminovaných vybranými potenciálne toxickými prvkami
Stručný opis projektu:

Hlavný cieľ projektu je vývoj pokročilých technológií, ktoré prispejú formou odstránenia alebo zníženia kontaminácie vôd, pôd a antropogénnych sedimentov k zlepšeniu životného prostredia na študovaných lokalitách prostredníctvom využitia prírodných, syntetických, odpadových materiálov a biologických procesov.

Predkladaný projekt je zameraný na vytvorenie Priemyselného výskumno -vývojového centra, ktorého hlavnou témou výskumu a vývoja budú pokročilé metódy sanácie pôd, vôd a technogénnych sedimentov kontaminovaných vybranými potenciálne toxickými prvkami – predovšetkým As, Sb ale aj ďalšími sprievodnými prvkami (ako napr. Cu, Pb, Zn, Hg a Cd).

Celkové zameranie projektu na pokročilé sanačné technológie, ako aj zameranie jednotlivých aktivít, jednoznačne smeruje k vývoju technológií, ktoré prispejú formou odstránenia alebo zníženia kontaminácie k zlepšeniu životného prostredia na študovaných lokalitách. Využitím prírodných sorbentov, ale hlavne využitím odpadových materiálov pri návrhoch pokročilých sanačných technológií, bude prichádzať k ich zhodnocovaniu a tým vytvoreniu moderných inovatívnych technológií šetrných k životnému prostrediu.
Názov a sídlo prijímateľa:HES – COMGEO spol. s r.o. , Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Dátum začatia realizácie projektu:01.08.2017
Dátum skončenie realizácie projektu:30.11.2022
Logo operačného programu:
Názov riadiaceho orgánu:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zastúpení Výskumná agentúra
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:www.partnerskadohoda.gov.sk
www.opvai.sk
Výška poskytnutého príspevku:1 146 121,71 EUR