Projekt s podporou EÚ

Miesto realizácie projektu:EL spol. s r.o., Radlinského 17A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Názov projektu:Rekonštrukcia prevádzkovej budovy spoločnosti EL spol. s r.o. za účelom zníženia jej energetickej náročnosti
Stručný opis projektu:Cieľom projektu je rozvoj a zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti EL spol. s r.o. prostredníctvom projektov zameraných na úspory energie.
Špecifický cieľ: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy spoločnosti EL spol. s r.o. zameraná na úsporu energie.
Súčasný – východiskový stav: Prevádzková budova predstavuje nepodpivničený trojpodlažný stavebný objekt s plochou strechou pozostávajúci zo železobetónového skeletu pôdorysných rozmerov 13 x 66,5 m, postavený v roku 1971. Budova má ešte pôvodné drevené okná a vstupné vonkajšie dvere a nezateplený vonkajší povrch, čoho výsledkom sú každoročné značné energetické straty, vysoké prevádzkové náklady a tiež problémy so zabezpečením vyhovujúcej teploty pracovného prostredia v zimnom období. Realizácia zateplenia prevádzkovej budovy úpravou jej vonkajšieho povrchu zatepľovacím systémom a rekonštrukcia prevádzkovej budovy výmenou vonkajších okien a dverí za účelom zlepšenia tepelnoizolačných vlastností je jediná cesta ako zvýšiť kvalitu, efektívnosť a konkurencieschopnosť spoločnosti.
Stav po realizácii projektu:
1. Rekonštrukcia prevádzkovej budovy - výmena vonkajších okien a dverí
2. Zateplenie prevádzkovej budovy úpravou jej vonkajšieho povrchu
Názov a sídlo prijímateľa:EL spol. s r.o., Radlinského 17A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Dátum začatia realizácie projektu:30.03.2011
Dátum skončenie realizácie projektu:09.01.2012
Logo operačného programu:
Názov riadiaceho orgánu:Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:www.economy.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku:101 307,22 EUR