Rozsah akreditácie - Zoznam akreditovaných činností

  • Akreditácia je atestácia treťou stranou týkajúca sa orgánu posudzovania zhody (skúšobného laboratória) znamenajúca formálne demonštrovanie jeho kompetentnosti vykonávať špecifické úlohy spojené s posudzovaním zhody (ISO/IEC 17000: 2004) (MSA-07).
  • Klasický typ akreditácie je založený na tzv. "fixnom rozsahu", ktorý presne definuje, na aké konkrétne činnosti je akreditovaný subjekt - orgán posudzovania zhody (ďalej len OPZ) akreditovaný (v prípade EL spol. s r.o. sú to akreditované skúšobné laboratóriá – Stredisko laboratórnych prác) a mimo týchto činností sa nemôže odkazovať na svoj akreditovaný status. V prípade potreby rozšírenia svojich akreditovaných činností OPZ požiada akreditačný orgán o tzv. rozšírenie akreditácie. Akreditačný orgán po posúdení a overení plnenia príslušných požiadaviek rozšíri rozsah alebo oblasť akreditácie OPZ. Tento typ akreditácie je vhodný pre OPZ, ktoré majú pomerne stabilné typy výkonu činností a nemusia sa často a rýchlo prispôsobovať požiadavkám zákazníka. Rozsah akreditácie EL spol s r.o.
  • Flexibilný rozsah akreditácie (FRA) umožňuje na rozdiel od fixného rozsahu skúšobnému laboratóriu (OPZ) prebrať zodpovednosť za riadenie celého rozsahu akreditácie alebo jeho časti vrátane výkonu zmien a rozšírení o nové činnosti v rámci povolenej a zadefinovanej flexibility. Rozsah akreditácie nie je zadefinovaný tak konkrétne, ako v prípade fixného rozsahu a môže sa po vykonaní jasne dokumentovaných krokov a splnení príslušných požiadaviek definovaných akreditačným orgánom a OPZ upraviť alebo rozšíriť, bez predchádzajúceho posúdenia zo strany akreditačného orgánu. Laboratóriá s FRA sú kompetentné počas platnosti akreditácie modifikovať a validovať používané metódy skúšania, alebo v rámci definovaných princípov zavádzať do praxe nové metódy a postupy skúšania v prípade požiadavky zákazníka.
    Flexibilný rozsah akreditácie - Zoznam akreditovaných činností flexibilného rozsahu EL spol. s r.o.
  • Informácia pre konečného užívateľa – zákazníka/klienta o flexibilnom rozsahu akreditácie skúšobných laboratórií EL spol. s r.o. a o postupe pri požiadavke na novú akreditovanú činnosť.