Certifikáty - Elsro

Prejsť na obsah

Certifikáty

Akreditácia podľa ISO/IEC 17025: 2017 (SNAS):


Farmaceutické skúšanie podľa správnej výrobnej praxe – GMP:

Humánne lieky


Veterinárne lieky

Ďalšie povolenia a oprávnenia:

  • Ministerstvo zdravotníctva SR - Rozhodnutie na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami  skupiny I., II. a III. Prílohy č.1  zákona č.139/1998 Z.z.
  • Štátna kúpeľná komisia MZ SR - Rozhodnutie o zápise EL do zoznamu akreditovaných laboratórií vedeného ŠKK umožňujúce vykonávať analýzy prírodných liečivých a minerálnych vôd
  • Ministerstvo životného prostredia SR - Geologické oprávnenie č. 2111 – odborná spôsobilosť na geologický prieskum, geochemické a laboratórne práce
  • Ministerstvo životného prostredia SR - Potvrdenie o zápise EL ako právnickej osoby do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie
  • RÚVZ  – súhlas na prácu s karcinogénmi a veľmi toxickými látkami a zmesami
Radlinského 17A/1575
052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4424740
+421 53 4192322
elsro@elsro.sk
Návrat na obsah