Ekológia - Elsro

Prejsť na obsah

Ekológia

Naše služby
EL spol. s r.o.  realizuje environmentálne projekty na základe oprávnení vydaných Ministerstvom životného prostredia SR:

 • Rozhodnutie č. 438/98-3.3  o povolení na vykonávanie geologických prác
 • Potvrdenie o zápise EL spol. s r.o.  ako právnickej osoby do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie pod č. 16/99-OPV-PO
 • Geologické oprávnenie č. 2111 – odborná spôsobilosť na geologický prieskum, geochemické a laboratórne práce

Projekty zamerané na hodnotenie stavu životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek:

 • spracovanie projektovej dokumentácie
 • terénne práce - odber vzoriek, dokumentácia
 • komplexné laboratórne práce
 • zhodnotenie miery kontaminácie životného prostredia
 • stanovenie stupňa ekologického zaťaženia
 • vypracovanie projektov sanačných prác v kooperácii
 • realizácia sanácie znečisteného územia v kooperácii

Posudková činnosť v oblasti odpadového hospodárstva:

 • Osvedčenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov (č. 35/04/P-6.2.)
 • zaraďovanie odpadov
 • konzultačná a poradenská činnosť

Kompletné laboratórne skúšky a rozbory nevyhnutné k realizácii ekologických prác:

 • Laboratórne skúšky odpadov (akreditovaný odber vzoriek odpadov, stanovenie škodlivín v odpade, stanovenie nebezpečných vlastností odpadov)
 • Laboratórne skúšky odpadových vôd (akreditovaný odber vzoriek odpadových vôd, limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd, rozbor priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd vypúšťaných do povrchových vôd)
 • Laboratórne skúšky kontaminovaných zemín a kontaminovaných podzemných vôd (stanovenie kontaminácie areálu priemyselných podnikov, prieskum starých environmentálnych záťaží, analýzy pri priemyselných a dopravných haváriách)

Radlinského 17A/1575
052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4424740
+421 53 4192322
elsro@elsro.sk
Návrat na obsah