Farmaceutické skúšanie (GMP) - Elsro

Prejsť na obsah

Farmaceutické skúšanie (GMP)

Naše služby
EL spol. s r.o. (EL) je schválené Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) ako kontrolné laboratórium na vykonávanie farmaceutického skúšania liekov na humánne použitie (Povolenie na výrobu V-23/2020 ).
ŠÚKL posudzuje súlad činností EL so zásadami správnej výrobnej praxe pri pravidelných inšpekciách a potvrdzuje udelením Osvedčenia o dodržiavaní správnej výrobnej praxe.

Na základe povolenia ŠÚKL sa v EL vykonávajú:

Služby pre lekárne a dialyzačné pracoviská (EL zabezpečuje odber a dopravu vzorky do laboratória):

 • kontrola kvality čistenej vody (Aqua Purificata) pripravovanej v lekárňach
 • kontrola kvality vody používanej na riedenie dialyzačných roztokov

Farmaceutické činnosti  pre výrobcov /dovozcov liekov:

 • kontrola kvality liekov  s cieľom prepúšťania šarží liekov na územie EÚ
 • stabilitné skúšky liekov

Skúšky sú vykonávané podľa aktuálnej verzie liekopisu alebo podľa metód dodaných zadávateľom.

Analyzované materiály:

 • Farmaceutické produkty – lieky
 • Farmaceutické suroviny
 • Účinné a pomocné látky
 • Obaly pre farmaceutické výrobky
 • Vody pre farmaceutické účely

Oblasti skúšok:

 • Chemické / fyzikálne skúšky
 • Mikrobiologické skúšky vrátane testov sterility
 • Biologické skúšky


EL je schválené ako kontrolné laboratórium aj Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ÚŠKVBL) a  je držiteľom Certifikátu správnej výrobnej praxe pre kontrolu kvality veterinárnych liekov.

EL je kontrolné laboratórium registrované a auditované vládnou agentúrou USA  (FDA - Food and Drug Administration).

Radlinského 17A/1575
052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4424740
+421 53 4192322
elsro@elsro.sk
Návrat na obsah