Kvalita a osvedčenia

V predmetných oblastiach skúšok má EL spol. s r.o. dlhoročné odborné aj praktické skúsenosti a ich vykonávanie zabezpečuje kvalifikovaný personál Akreditovaných skúšobných laboratórií EL s využitím modernej laboratórnej prístrojovej techniky. Personál EL spol. s r.o. tvorí 80 kmeňových zamestnancov. Sú to špecialisti v analytickej chémii, biochémii, mikrobiológii, biológii, veterinárnej medicíne, geochémii, geológii a životnom prostredí, v oblasti systémov riadenia, systémov manažérstva kvality a systémov manažérstva bezpečnosti potravín.

Skúšobné laboratóriá EL spol. s r.o. sú akreditované SNAS, sú držiteľom Osvedčenia o súlade so Správnou laboratórnou praxou od roku 1995 a majú Certifikát Správnej výrobnej praxe pre farmaceutické skúšanie. Prvú akreditáciu na skúšanie a vzorkovanie získali laboratóriá v roku 1996. V súčasnosti sú laboratóriá akreditované podľa normy ISO/IEC 17025. Skúšobné laboratóriá vyhovujú tejto medzinárodnej norme, preto svoju činnosť vykonávajú aj v súlade s normou ISO 9001. Skúšobné laboratóriá EL tvoria v rámci EL samostatné Stredisko laboratórnych prác.

Uvedené skúšky Stredisko laboratórnych prác vykonáva na základe nižšie uvedených Certifikátov, Osvedčení a Rozhodnutí.

Platné osvedčenia a povolenia EL spol. s r.o.:
 • OSVEDČENIE O AKREDITÁCII č.: S-025, SNAS, (Skúšanie vzoriek a produktov, vzorkovanie), Rozsah akreditácie S-025
 • CERTIFIKÁT O DORŽIAVANÍ SPRÁVNEJ VÝROBNEJ PRAXE VÝROBCOM č.: SK/021V/2018, ŠÚKL Bratislava
 • ROZHODNUTIE - Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na vykonávanie farmaceutického skúšania v nasledovných oblastiach:
  • farmaceutické skúšanie liekov, liečiv, produktov a pomocných látok pre humánne použitie a sklenených obalov
     pre farmaceutické použitie za účelom kontroly a prepúšťania šarží liekov na územie EÚ
  • príprava a kontrola reagenčných roztokov, odmerných a tlmivých roztokov
  • skúšanie Aqua purificata
  • skúšanie infúznych a dialyzačných roztokov a vody pre ich riedenie
 • POVOLENIE Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv na činnosť kontrolného laboratória veterinárnych liekov
 • OSVEDČENIA:
  • Úradu verejného zdravotníctva SR o odbornej spôsobilosti osôb
     - na odbery vzoriek na kontrolu hygieny prostredia, účinnosti sterilizátorov a dezinfekčných postupov a odber vzoriek potravín,
       pitných vôd, odpadových vôd a vôd na kúpanie vydané podľa § 5 ods. 6 zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve
       a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     - na stanovenie obsahu rádionuklidov vo vodách, stavebných výrobkoch a v životnom prostredí vydané podľa § 5 ods. 6
       zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Ministerstva zdravotníctva SR - Hlavný hygienik SR o odbornej spôsobilosti osôb
     - na chemické skúšanie požívatín a vôd v rozsahu akreditácie č. S-025 vydané podľa § 23 ods. 4 zákona č. 272/1994 Z. z.
       o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov
  • Úradu verejného zdravotníctva SR o odbornej spôsobilosti osôb
     - na kvalitatívne hodnotenie baktericídnej účinnosti dezinfekčných prostriedkov, stanovenie sedimentujúcich mikróbov v ovzduší,
       kontrolu účinnosti sterilizačného horúcovzdušného procesu (funkčnosť sterilizátorov a autoklávov), mikrobiologickú kontrolu
       sterov povrchu predmetov a plôch, kontrolu sterility predmetov a látok vydané podľa § 20 ods. 3 písm. o) bod 2 zákona
       č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 578/2003 Z. z.
  • Ministerstva životného prostredia SR o odbornej spôsobilosti osôb
     - na vydávanie odborných posudkov, K - Zaraďovanie odpadov
 • ROZHODNUTIE o povolení na vykonávanie geologických prác, MŽP SR
 • ROZHODNUTIE Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR o zaradení do zoznamu akreditovaných laboratórií, ktoré sú oprávnené vykonávať chemické, fyzikálno - chemické, mikrobiologické a biologické analýzy prírodných liečivých a prírodných minerálnych vôd, MZSR